خرید و فروش انواع پرندگان زینتی

مرغ و خروس قربونی
مرغ سفید قربونی ۱۲۰هزار تومان
خروس سفید قربونی ۲۰۰هزار تومان
برای مرغ و خروس سیاه قربونی لطفاً تماس بگیرید.