خرید و فروش انواع پرندگان زینتی


اسپری رنگ در رنگ بندی متنوع موجود است.
با صرفه اقتصادی برای رنگ کردن صد کبوتر حداقل کافی است.